Valikko Sulje

Tietosuojaseloste

Muuramen Lämpö Oy ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

 1. Rekisterinpitäjä

Muuramen Lämpö Oy (jäljempänä ”Muuramen Lämpö”)

Y-Tunnus: 0402810-7

Postiosoite: PL 274, 40101 Jyväskylä

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jani Lehtonen

Toimitusjohtaja

Puhelin: 010 755 6188

Sähköposti: jani.lehtonen[at]muurame.fi

 1. Rekisterin nimi

Muuramen Lämpö Oy:n asiakasrekisteri (”Asiakasrekisteri”)

Rekisterin rekisteröityjä ovat Muuramen Lämmön asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat. Rekisteröity voi olla yksityishenkilö, yrittäjä tai yhteisö.

 1. Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on sopimus, suostumus, lainsäädännön vaatimus tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Oikeutettuja etuja ovat liiketoiminnan ja palveluiden tuottaminen, tukeminen ja kehittäminen.

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen ylläpitämiseksi ja tarvittavilta osin Muuramen Lämmön palvelujen kehittämisen kannalta olennaisen tiedon analysointia varten.

Asiakas voi koska tahansa peruuttaa tämän suostumuksen, jolloin profilointi lopetetaan välittömästi. Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

 1. Rekisterin sisältämät tiedot

perustiedot rekisteröidystä (kuten nimet, syntymäaika, henkilötunnus, osoitetiedot, y-tunnus, asiakasnumero, käyttöpaikkatunnus, käyttäjätunnus ja/tai muu yksilöivä tunniste, salasana, äidinkieli ja sukupuoli);

yritysten yhteyshenkilöitä koskevat tiedot (kuten tiedot työnantajasta ja rekisteröidyn ammatillisesta asemasta);

yhteystiedot (kuten osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite);

maksamiseen ja laskutukseen liittyvät tiedot (kuten laskutusta, maksuja, maksamista ja perintää koskevat tiedot, ennakkoarviot, vahingonkorvaustiedot ja luottotietokyselyt);

asiakkuuteen ja sopimuksiin liittyvät tiedot (kuten sopimusta, tilausta sekä voimassaolevia ja päättyneitä palveluja koskevat tiedot, asiointitiedot, valtuutustiedot, kontaktitallenteet (kuten puhelu- ja sähköpostitallenteet), Muuramen Lämmön kanssa käyty kirjeenvaihto ja muut yhteydenotot sekä markkinointiin liittyvät tiedot);

palveluihin ja tuotteisiin liittyvät tiedot (kuten tilaus-, voimassaolo-, muutos- ja päättymistiedot, häiriöihin liittyvät tiedot, mobiilipalveluiden käyttöä koskevat tarpeelliset tiedot, rekisteröidyn itse antamat tiedot kiinnostuksen kohteista, evästeet ja niiden käyttöön liittyvät tiedot sekä Asiakasrekisterin yhteydessä käsiteltyjen tietojen perusteella muodostetut käyttäjäprofiilit);

kaukolämmön kulutusta koskevat tiedot (kuten kulutuksen vuosiennuste ja kulutukseen liittyvät raportit);

mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Kerätyt henkilötiedot saamme asiakkailtamme itseltään.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös viranomaisilta ja muilta kolmansilta osapuolilta soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten.

Muuramen Lämpö voi tallentaa asiakaspalvelupuhelut asiakaspalvelun laadun varmistamiseksi ja kehittämistä varten.

 1. Tietojen luovutukset

Muuramen Lämpö varmistaa, että henkilötietoja käsittelevät vain henkilöt ja niitä luovutetaan vain henkilöille, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja ja jotka ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta tai heitä koskee asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus.

 1. Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Muuramen Lämmön asiakasrekisterin käyttöoikeus edellyttää Muuramen Lämmön luomaa käyttäjätunnusta sekä asiakastietokannan pääkäyttäjän myöntämää käyttöoikeutta. Pääkäyttäjä määrittää käyttäjille myönnettävän käyttöoikeustason ja varmistaa että käyttäjällä on pääsy vain toimenkuvan mukaisiin tietoihin. Sovelluksen käynnistäminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa. Rekisterin käyttöä ja sisäänkirjautumisia valvotaan.

Tiedot kerätään Muuramen Lämmön käyttämän ohjelmistotoimittajan palveluun tai Muuramen Lämmön omalle laitteistolle, jotka ovat palomuurilla suojattu sekä muilla turvallisuustason takaavilla teknisillä toimenpiteillä.

 1. Tietojen tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen:

Tietosuojatarkastuspyyntö
Muuramen Lämpö Oy

PL 274, 40101 Jyväskylä

 1. Tietojen korjaaminen ja poistaminen

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Toimitusjohtaja johtaa toimenpiteen käsittelyä.

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle sähköisesti, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

 1. Tietojen säilytysaika ja poistaminen

Muuramen Lämpö poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii poistamaan häntä koskevat tiedot. Tiedot tuhotaan asianmukaisesti, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Isännöintitiimiä säilyttämään tietoja.